Ameloblastic Fibro-Odontoma

Bone, Epithelium, Fibrous Tissue

Back | Home | Next